Czym jest skala NBAS?

Skala Oceny Zachowania Noworodka (NBAS) jest narzędziem pozwalającym na stworzenie kompleksowego profilu funkcjonowania niemowlęcia poprzez opisywanie pełnego zakresu jego zachowań, w tym umiejętności i mocnych stron, oraz identyfikuje obszary sprawiające dziecku trudności. Szczegółowym celem NBAS jest zidentyfikowanie i opisanie indywidualnych różnic w zachowaniu niemowląt. W związku z tym Skala opisuje aktualny status układu autonomicznego, ruchowego i społecznego niemowlęcia, ich interakcje i integrację w okresie niemowlęcym.NBAS ocenia repertuar zachowania niemowlęcia w 28 pozycjach ocenianych w 9-punktowej skali. Skala zawiera również ocenę stanu neurologicznego niemowlęcia w 18 pozycjach badających odruchy, z których każdy jest oceniany w skali 4-punktowej. Pozycje badające odruchy są w stanie zidentyfikować poważne nieprawidłowości neurologiczne, jednak nie są zaprojektowane do stawiania diagnozy neurologicznej. W drugiej edycji podręcznika NBAS (Brazelton 1984) dodano zestaw pozycji dodatkowych, jako próba lepszego uchwycenia zakresu i jakości wrażliwych niemowląt wysokiego ryzyka. Te siedem pozycji jest próba podsumowania jakości reakcji dziecka oraz ilości zaangażowania badającego potrzebnej do organizacji tych reakcji. Skala Oceny Zachowania Noworodka wg. Brazletona jest wspaniałym oknem pozwalającym nam zajrzeć do wnętrza dziecka. Jego wygląd i zachowanie pozwalają nam spojrzeć wstecz na jego doświadczenia w łonie matki, o czym do tej pory nawet się nam nie śniło. Wiek ciążowy i samopoczucie, wewnątrzmaciczne epizody niedotlenienia, niedożywienie, infekcje, czynniki teratogenne, uzależnienie matki od alkoholu, narkotyków lub papierosów – wszystko to znajduje swoje odzwierciedlenie w zachowaniu dziecka w okresie noworodkowym. Wydarzenia okołoporodowe – niedotlenienie lub inne sytuacje stresowe, leki podawane matce, trudności z osiągnięciem homeostazy, hiperbilirubinemia – również one są odzwierciedlane w zachowaniu dziecka. Jego styl i jego subtelne zachowania mogą stać się odzwierciedleniem tego, jakim jest dzieckiem dla wchodzących z nim w interakcje rodziców. Uważamy, że dobrze wyszkolona osoba badająca powinna mieć poczucie, że „zna” dziecko lepiej po badaniu przeprowadzonym z odpowiednią wrażliwością. Jaki jest cel Skali Oceny Zachowania Noworodka stosowanej jako interwencji? Według wskazań dr. Nugenta, głównym celem jest ustalenie relacji współpracy z rodzicami, używając zachowania dziecka jako języka komunikacji. Okazując szacunek noworodkowi specjalista szybko stworzy wspierające otoczenie, w którym rodzice mogą się dzielić swoimi niepokojami dotyczącymi zachowania dziecka. Celem takiej oceny staje się więc komunikacja z dzieckiem i rodzicem. Jego pomysły dotyczące wyjaśniania i interpretowania zachowania dziecka, przedstawianie rodzicom wyjaśnień
z wyprzedzeniem, oczekiwanie na naturalne przerwy w badaniu by rozwinąć temat oraz pytanie o niepokoje rodziców w celu omówienia ich na końcu są próbami włączenia rodziców do badania. Jednocześnie nieoceniający opis sposobu zachowania dziecka
w miarę postępu badania utrzymuje żywy system komunikacji. Chociaż najważniejszą osobą dla badającego powinno być dziecko, ważne jest również monitorowanie
i zauważanie reakcji i niepokojów rodziców przez cały czas trwania sesji. Najciekawszym zastosowaniem Skali jest interwencja w okresie noworodkowym wobec rodziców i ich dzieci. Pozwala ona na spełnienie podstawowego celu dla którego Skala została stworzona - ułatwia specjaliście wejście w powstający układ przywiązania między rodzicami a dzieckiem w celu wspierania rodziców na drodze uzyskania najlepszych możliwych wyników dla tej rodziny.

Źródło: T.B. Brazelton, K. Nugent "Neonatal Behaviour Assessment Scale”
"Using NBAS with newborns and their families”

   
witryny internetowe